7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

7.1.1. je v ujednaném množství,

7.1.2. odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý,

7.1.3. nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží,

7.1.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

7.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

7.4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2099 až 2117.

7.5. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

7.5.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

7.5.2. odstranění vady opravou věci;

7.5.3. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

7.5.4. odstoupení od smlouvy

7.6. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

7.6.1. odstranění vady; nebo

7.6.2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.7. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

7.8. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu.

7.9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

7.10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

7.11. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; na věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

7.12. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

7.13. Závazný postup při reklamaci:

7.13.1. pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;

7.13.2. kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat vadu a/nebo popsat, jak se projevuje;

7.13.3. reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

7.13.4. kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

7.14. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží tak, aby prodávající mohl vadu přezkoumat.